Prague . watercolour and ink on photograph

blowing a fuse in duperré

b&w film photography

Yuanyang . Yunnan . China

Suzhou . China

Suzhou . China

Dong Shan . Suzhou . China

Shanghai old city . China

Shanghai . China

Shanghai . China

Little red books . Shanghai . China

Guangzhou . China